تبلیغات
کلبه علم - چرخه نیتروژن
چرخه نیتروژن
شکل زیر چرخه نیتروژن را که یکی از عناصر موردنیاز جانداران برای ترکیبات حیاتی جانداران مانند آمینواسیدها و نوکلئیک اسیدها ( ساختار DNA) می باشد را نشان میدهد. اصطلاحات انگلیسی زیر تصویر ترجمه شده اند. 
در نظر داشته باشید که گاز نیتروژن به طور مستقیم برای گیاهان قابل جذب نیست. نیتروژن باید به شکلی تبدیل شود که محلول در آب باشد تا توسط ریشه جذب شود. عوامل تغییر شکل نیتروژن به ترکیبات نیتروژن دار محلول، انواع باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن میباشند که به باکتریهای شوره گذار معروفند. باکتریهایی هستند که گاز نیتروژن را به آمونیاک و درواقع آمونیوم (NH4 دارای یک بار مثبت) تبدیل می کنند و پس از باکتریهای دیگری آمونیوم را به یون نیتریت (NO2 دارای یک بار منفی) و نهایتا یون نیترات ( NO3 دارای یک بار منفی) تبدیل میکنند. این ترکیب اخیر از نیتروژن به صورت محلول در آب توسط ریشه گیاهان قابل جذب است.
البته همانطور که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است قسمتی از نیتریت خاک از طریق باران وارد خاک میشود به اینصورت که در حضور رعد و برق انرژی لازم برای ترکیب شدن گاز نیتروژن و اکسیژن فراهم شده و این دو گاز با هم واکنش داده و ترکیبات نیتروژن داری (اکسیدهای نیتروژن) تولید شده و توسط باران به خاک وارد میشود.
atmospheric nitrogen: نیتروژن اتمسفری که به صورت مولکولهای دو اتمی (N2) میباشد.
Nitrogen fixing bacteria living in legume root nodules: باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن که به صورت گره هایی بر روی ریشه گیاهان حبوبات مانند نخود زندگی می کنند. این باکتریها همزیست با گیاهان هستند و به طور اختصاصی نیتروژن را برای این دسته از گیاهان تثبیت میکنند.
Nitrogen-fixing soil bacteria: باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن که در خاک زندگی میکنند.
Ammonification: تبدیل نیتروژن به آمونیاک توسط باکتریها
Nitrification: فرایند شوره گذاری و تبدیل آمونیاک به نیتریت و سپس نیترات توسط باکتریهای شوره گذار
Decomposer: تجزیه فضولات، پسماندها و بقایای گیاهی و جانوری توسط قارچ ها و باکتریها و تبدیل ترکیبات نیتروژن دار به آمونیوم
Denitrifying: باکتریهای شوره زدا که با تجزیه نیترات و تبدیل آن به گاز نیتروژن دوباره نیتروژن را به هوا بازگردانده و از دسترس گیاهان خارج می کنند.
Assimilation: جذب نیترات توسط ریشه گیاهان
تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 12:41 ب.ظ | نویسنده : محسن عبدلی | نظرات
.: Weblog Themes By M.Abdoli:.