تبلیغات
کلبه علم - ترکیبات یونی
ترکیبات یونی

ترکیبات یونی که به نمک ها نیز معروفند، از واکنش میان فلزات و نافلزات تشکیل میشوند. در طی واکنش ، اتم های فلزی با از دست دادن الکترونهای مدار آخر الکترونی خود به یون مثبت تبدیل میشود و اتم های فلزی با گرفتن الکترون و رسیدن به آرایش پایدار هشتایی به آنیون تبدیل میشوند. به عنوان مثال اتم سدیم که در گروه اول جدول تناوبی قرار دارد با از دست دادن یک الکترون به یون سدیم یک بار مثبت تبدیل میشود. اتم کلر که در گروه هفده جدول تناوبی قرار دارد با جذب یک الکترون سدیم به آرایش پایدار هشتایی در مدار آخر خود میرسد. پس از تبادل الکترون، میان یون یک بار مثبت سدیم و یون یک بار منفی کلر جاذبه الکتریکی بوجود آمده و منجر به تشکیل پیوند یونی میشود.

در ترکیبات یونی باید مجموع بارهای مثبت با مجموع بارهای منفی برابر باشد. در مورد ترکیب شدن فلز منیزیم با نافلز کلر دو الکترون از اتم منیزیم به دواتم کلر انتقال داده میشود. چرا؟
زیرا منیزیم در مدار آخر خود دوالکترون دارد، پس با از دست دادن این دو الکترون به یون دوبارمثبت منیزیم تبدیل میگردد ولی هر اتم کلر تنها توانایی پذیرش یک الکترون را دارد، پس برای دریافت دو الکترون از منیزیم دو اتم کلر مورد نیاز است یا به عبارت دیگر به ازای هر اتم منیزیم دو اتم کلر در ترکیب شرکت میکند و میتوان گفت که نسبت آنیون به کاتیون 2 به 1 است. 

در نوشتن فرمول شیمیایی و نوشتن نام ترکیبات یونی باید در نظر داشت که ابتدا نام فلز و سپس نام نافلز نوشته میشود پس ترکیب حاصل از منیزیم و کلر، منیزیم کلرید و فرمول شیمیایی آن به صورت زیر است.

 


صویر بالا چند ترکیب یونی را نشان میدهد. در ترکیبات یونی تعداد بار منفی آنیون باید برابر با تعداد بار مثبت کاتیون باشد تا ماده از لحاظ الکتریکی خنثی باشد. به عنوان مثال در ترکیب شدن یون کلسیم 2+ با یون نیترات( NO3) با یک بار منفی باید به ازای هر کلسیم، 2 تا یون نیترات در ترکیب قرار گیرد و این به این معناست که در ترکیب یونی کلسیم نیترات نسبت آنیون به کاتیون 2 به 1 است یعنی تعداد آنیون در این ترکیب یونی 2 برابر تعداد کاتیون است و اگر به عنوان مثال با حل کردن مقداری کلسیم نیترات در آب تعداد یونهای کلسیم برابر با 100 عدد باشد پس تعداد یونهای نیترات برابر با 200 عدد است.
در مورد آلومینیوم هیدروکسید، آلومینیوم که در گروه سوم اصلی جدول قرار دارد با از دست دادن سه الکترون تبدیل به یون آلومینیوم 3بار مثبت شده است و یون سرشناس هیدروکسید که دارای یک بار منفی است در ترکیب با یون آلومینیوم، ترکیب یونی آلومینیوم هیدروکسید را تشکیل میدهد. در این ترکیب یونی چون کاتیون دارای 3بار مثبت و آنیون دارای یک بار منفی است پس باید به ازای هر یون آلومینیوم، 3 یون هیدروکسید در  شبکه یونی قرار گیرد. یعنی نسبت آنیون به کاتیون 3 به 1 است. پس با حل شدن این نمک در آب تعداد آنیونهای آزاد شده در آب 3برابر تعداد یون آلومینیوم است.


تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 02:23 ب.ظ | نویسنده : محسن عبدلی | نظرات
.: Weblog Themes By M.Abdoli:.